Examinations

Examinations

EXAMINATION SCHEDULE

SESSION: 2021-22

CLASS  I&II

EV- I  22 JULY  -  31 JULY  21
EV -II 22 NOVEMBER  - 01  DECEMBER 2021  
EV -III  01 MARCH 2022-22 MARCH 2022

                         

CLASS  III-VIII                                            

PT -I  22 JULY  -  31 JULY  2021
HALF  YEARLY  EXAM  13  SEPTEMBER  -  30  SEPTEMBER 2021
PT-II    22  NOVEMBER  -  30  NOVEMBER, 2021
FINAL EXAM

01 MARCH 2022- 22 MARCH 2022

                                          

 CLASS  IX & XI  

PT-1/UT-1    22 JULY -  31  JULY 2021
HALF YEARLY EXAM 13 SEPTEMBER -  30  SEPTEMBER  2021
PT-2/UT-2  22  NOVEMBER -  30  NOVEMBER 2021
PRE FINAL EXAM 20 DECEMBER &  05 JANUARY  2022
FINAL EXAM  FEBRUARY 2022

  

 CLASS  X & XII

PT-1/UT-1  22 JULY  -  31 JULY  2021
HALF YEARLY EXAM 13  SEPTEMBER – 30  SEPTEMBER 2021
PT-2/UT-2 22  NOVEMBER  – 08  DECEMBER 2021 
PRE BOARD  EXAM 20 DECEMBER 2021 &  05 JANUARY  2022
BOARD EXAM FEBRUARY - MARCH 2022